Ảnh hoạt động Lãnh đạo Viện và Khoa CNSH làm việc với Ban GĐ Công ty Thedu, Hàn QuốcDesign by BTMEDIA.VN