THÔNG BÁO (V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                                                                    Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2019
 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động NCKH của trường Đại học Mở Hà Nội, khoaCông nghệ Sinh họcthông báo về việc đăng ký xét chọn danh mục đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2019 – 2020, như sau:

1. Thành phần tham dự
Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Ưu tiên và khuyến khích sinh viên lớp 16-01 và 16-02tham dự.

2. Quyền lợi và giải thưởng
Sinh viên có báo cáo tại hội đồng NCKH cấp khoa được hỗ trợ 1.000.000 đồng/đề tài. Sinh viên đạt giải nhất và nhì cấp Khoa sẽ được báo cáo tại hội nghị NCKH cấp trường, có giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường. 

3. Thời gian và hình thức đăng ký 
- Thông tin đăng ký: họ và tên, lớp, tên đề tài, người hướng dẫn, địa điểm nghiên cứu
- Sinh viên có đề xuất NCKH đăng ký qua email: hongvancnsh@hou.edu.vn hoặc đăng ký với cố vấn học tập của lớp.
- Thời gian đăng ký: từ 16 đến 30/9/2019
 

                                                                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                                                            (đã ký)
 
                                                                                                                                                                   Tạ Thị Thu Thủy
Nơi nhận:
  • Cố vấn học tập
  • Cố vấn học tập, PT Dinh
  • Sinh viên
  • Văn phòng Khoa 
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN