THÔNG BÁO (V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                                                                                    Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2019
 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020

 

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động NCKH của trường Đại học Mở Hà Nội, khoaCông nghệ Sinh họcthông báo về việc đăng ký xét chọn danh mục đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2019 – 2020, như sau:

1. Thành phần tham dự
Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Ưu tiên và khuyến khích sinh viên lớp 16-01 và 16-02tham dự.

2. Quyền lợi và giải thưởng
Sinh viên có báo cáo tại hội đồng NCKH cấp khoa được hỗ trợ 1.000.000 đồng/đề tài. Sinh viên đạt giải nhất và nhì cấp Khoa sẽ được báo cáo tại hội nghị NCKH cấp trường, có giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường. 

3. Thời gian và hình thức đăng ký 
- Thông tin đăng ký: họ và tên, lớp, tên đề tài, người hướng dẫn, địa điểm nghiên cứu
- Sinh viên có đề xuất NCKH đăng ký qua email: hongvancnsh@hou.edu.vn hoặc đăng ký với cố vấn học tập của lớp.
- Thời gian đăng ký: từ 16 đến 30/9/2019
 

                                                                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                                                            (đã ký)
 
                                                                                                                                                                   Tạ Thị Thu Thủy
Nơi nhận:
 • Cố vấn học tập
 • Cố vấn học tập, PT Dinh
 • Sinh viên
 • Văn phòng Khoa 
Tin tức liên quan
 • KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo tới toàn thể sinh viên lịch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 như sau:
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới các sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động này lịch thực hiện như sau
 • ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
  THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017) Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới toàn thể sinh viên lịch đăng ký đề tài...
 • THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Thể lệ tham dự: sinh viên tất cả các khóa, có thể dùng đề tài tốt nghiệp hoặc không, sinh viên chưa đăng ký trước đây có thể đăng ký bổ sung. Ngày nộp: 27/04/2017, tại cơ sở 2 (nộp 1 quyển báo cáo, 1 poster in trên khổ A0) Ngày báo cáo:05/05/2017 Yêu cầu quyển báo...


Design by BTMEDIA.VN