Ba công khai
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

Chi tiết tại đây
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN