Kết quả điểm thi lớp DH13
Điểm thi môn: Marketing
Điểm thi môn: Thực hành Vi Sinh
Điểm thi môn: Toán 2 
Điểm thi môn: QTTB1
Điểm thi môn: Vi Sinh
Điểm thi môn: SHPT
Điểm thi môn: Hóa sinh
Điểm thi môn: Anh 2
Điểm thi môn : PPPT, ĐL Đảng
Điểm thi môn: ATSH, Anh CN
Kết quả tốt nghiệp lớp DH13: tn1, tn2, tn3, tn4, tn5,  tn6, tn7, tn8
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN