Kết quả điểm thi kỳ phụ
Điểm kỳ phụ lớp ĐH12
Điểm kỳ phụ lớp ĐH 13, ĐH 14: Hóa  lý, Lý 1, Vẽ KT, Hóa PT, QTTB2, Vi Sinh, Hóa Sinh
Điểm kỳ phụ Lý 2, Anh 2 tháng 9-2015
Điểm kỳ phụ tháng 7-2016
Điểm thi kỳ phụ tháng 7-2017Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN