Mở các lớp học kỳ phụ, học cải thiện điểm, chuyên ngành phụ và học vượt
 Để đảm bảo tiến độ học tập cho kỳ học tiếp theo đối với sinh viên lớp tín chỉ K13, K14, K15. Văn phòng khoa thông báo mở các lớp học kỳ phụ, học cải thiện điểm, chuyên ngành phụ và học vượt cho sinh viên, các môn học như sau
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN