Chương trình đào tạo theo tín chỉ

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾN TRÌNH – ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
    Khoa Công nghệ Sinh học giới thiệu chương trình đào tạo theo tiến trình áp dụng cho sv K21, K22, K23 (DH 14, DH15, DH16) & K24 (DH 17)
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
    CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Điều 8. Chức năng của cố vấn học tập 1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp; 2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và các hoạt động xã hội, Đoàn...
  • ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
      1. Đầu mỗi năm học, Trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các...


Design by BTMEDIA.VN