Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020
Khoa Công nghệ Sinh học thông báo lịch học Kỳ 1 năm 2019-2020
Lịch học tuần 1,2
Lịch học tin học , danh sách tổ DH 18
Lịch học tuần 3
Lịch học tuần 4
Lịch học tuần 5
Lịch học tuần 6
Lịch học tuần 7
Lịch học tuần 8
Lịch học tuần 9, tuần 10
Lịch thi hk1 lần 1
Lịch học tuần 11
Lịch học tuần 12
Lịch thi hk1 lần 2

Khoa Công nghệ Sinh học thông báo lịch học Kỳ 2 năm 2019-2020
Lịch học tuần 1,2
Lịch học tuần 3
Lịch học tuần 4
Lịch học online từ tuần 8 -17
Lịch học online tuần 18
Lịch học môn thể chất 2 DH17: thông báo, danh sách
Lịch học online  tuần 21
Lịch học tuần 22-23
Lịch học kỳ phụ tuần 1 
Lịch học kỳ phụ tuần 2,3
Lịch học kỳ phụ tuần 4Design by BTMEDIA.VN