• Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm là một trong số mười hai đơn vị đào tạo thuộc Khối Khoa/Viện của Trường Đại học Mở Hà Nội:

Cơ cấu tổ chức hành chính của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm như sau:

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Viện trưởng: PGS.TS. Tạ Thị Thu Thuỷ (thuthuycnsh@hou.edu.vn)

Phó Viện trưởng: TS. Đào Thị Hồng Vân (hongvancnsh@hou.edu.vn)

 

CHI BỘ VIỆN

Bí thư Chi bộ: PGS.TS. Tạ Thị Thu Thuỷ

Phó Bí thư Chi bộ: ThS. Vũ Kim Thoa (kimthoacnsh@hou.edu.vn)

 

ĐOÀN THỂ

Công đoàn

Tổ trưởng: Lê Thị Xuân (lexuancnsh@hou.edu.vn)

Tổ phó: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (thuhiencnsh@hou.edu.vn)

Đoàn Thanh niên

Bí thư: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh (ngocanhcnsh@hou.edu.vn)

 

KHỐI VĂN PHÒNG

Văn phòng khu hành chính

Thư ký: Lê Thị Xuân (lexuancnsh@hou.edu.vn)

Văn phòng khu giảng đường

Giáo vụ: ThS. Nguyễn Thị Hương (nguyenhuongcnsh@hou.edu.vn)

 

CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Đại cương

Trưởng Bộ môn:

Bộ môn Quản lý chất lượng và thiết bị

Trưởng Bộ môn:

Bộ môn Chế biến thực phẩm

Trưởng Bộ môn:

Bộ môn Kỹ thuật và công nghệ sinh học

Trưởng Bộ môn:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Giám đốc:

Scroll