Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội

Ngày 09/8/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội ký Quyết định số 4004/QĐ-ĐHM ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Quy chế này quy định các hoạt động tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học các hình thức đào tạo gồm: chính quy, vừa làm vừa học, từ xa. Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, giảng dạy, phục vụ, hỗ trợ đào tạo; sinh viên học tập các ngành, các khóa đào tạo cấp bằng đại học tại Trường và các đơn vị liên kết vừa làm vừa học hoặc Trạm đào tạo từ xa trong các hoạt động phối hợp đào tạo trình độ đại học với Trường.

Đây là văn bản được Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng công phu, kế thừa nhiều ưu điểm của các quy chế, quy định trước đây về công tác đào tạo của Nhà trường cũng như đảm bảo quy định của các cơ quan quản lý.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

Tin tức liên quan
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TIẾN TRÌNH – ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
    Khoa Công nghệ Sinh học giới thiệu chương trình đào tạo theo tiến trình áp dụng cho sv K21, K22, K23 (DH 14, DH15, DH16) & K24 (DH 17)
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
    CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Điều 8. Chức năng của cố vấn học tập 1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp; 2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và các hoạt động xã hội, Đoàn...
  • ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
      1. Đầu mỗi năm học, Trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học kỳ, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần, lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các...


Design by BTMEDIA.VN