Chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017 - 2026, tầm nhìn đến 2035
Chiến lược phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội thể hiện quyết tâm của cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên phát triển Viện mạnh mẽ, đúng hướng, từng bước xây dựng thương hiệu của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động khoa học, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học , tao ra sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân
Chiến lược phát triển Viện ĐH Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến năm 2035 dựa trên chủ trương: Đại hội Đảng VI(1986) quyết định nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, cách làm kế hoạch thay đổi, việc xây dựng chiến lược của cả nước cũng như của các nghành, các cơ sở trở thành một thành tố quan trọng trong quản lí.  Về giáo dục, ngày 27 tháng 12 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ đã công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2001-2010, đã được thực hiện thành công và ngày 13 tháng 06 năm 2012 đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020, hiện đang triển khai thực hiện. Đồng thời , kế thừa chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020

Chiến lược phát triển Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017 - 2026, tầm nhìn đến 2035


Design by BTMEDIA.VN