KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5  năm 2015

 
KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo tới toàn thể sinh viên lịch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 như sau:
-         Thời gian nộp báo cáo đề tài: ngày 15-17/5/2015.
-          Nơi nộp báo cáo: Văn phòng cơ sở II Khoa Công nghệ Sinh học.
-         Hình thức trình bày báo cáo: theo mẫu đính kèm(bao gồm 01 báo cáo toàn văn, 01 poster)
-         Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa: ngày 21/5/2015.
Khoa Công nghệ Sinh học đề nghị các sinh viên tham gia Hội nghị nộp báo cáođề tài nghiên cứu khoa học đúng thời hạn và hình thức nêu trên. Các trường hợp thực hiện không đúng kế hoạch và quy định đều không được xem xét.
                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                                                                                                         (Đã ký)
 
 
 
                                                                                                                                                              TS. PHẠM THỊ TÂM

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI NCKH

A. Kết cấu của Báo cáo khoa học

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU
        ĐẶT VẤN ĐỀ
        MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Phần 2: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
2.1  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC
2.2   TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
Phần 3:ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
3.2  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1
4.2,.....
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2  KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC(nếu có)

B. Poster

            - KHỔ A0
            - BAO GỒM CÁC MỤC:
+ ĐẶT VẤN ĐỀ
+ ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
+ KẾT QUẢ
+ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
+ TÀI LIỆU THAM KHẢO: (Tối thiểu là 5 tài liệu)
            - HÌNH ẢNH IN MÀU, CỠ CHỮ PHÙ HỢP VỚI HÌNH THỨC TREO BẢNG
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN