KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 5  năm 2015

 
KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo tới toàn thể sinh viên lịch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 như sau:
-         Thời gian nộp báo cáo đề tài: ngày 15-17/5/2015.
-          Nơi nộp báo cáo: Văn phòng cơ sở II Khoa Công nghệ Sinh học.
-         Hình thức trình bày báo cáo: theo mẫu đính kèm(bao gồm 01 báo cáo toàn văn, 01 poster)
-         Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa: ngày 21/5/2015.
Khoa Công nghệ Sinh học đề nghị các sinh viên tham gia Hội nghị nộp báo cáođề tài nghiên cứu khoa học đúng thời hạn và hình thức nêu trên. Các trường hợp thực hiện không đúng kế hoạch và quy định đều không được xem xét.
                                                                                                                                                         PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                                                                                                         (Đã ký)
 
 
 
                                                                                                                                                              TS. PHẠM THỊ TÂM

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI NCKH

A. Kết cấu của Báo cáo khoa học

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU
        ĐẶT VẤN ĐỀ
        MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Phần 2: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
2.1  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC
2.2   TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC
Phần 3:ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU
3.2  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1
4.2,.....
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN
5.2  KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC(nếu có)

B. Poster

            - KHỔ A0
            - BAO GỒM CÁC MỤC:
+ ĐẶT VẤN ĐỀ
+ ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
+ KẾT QUẢ
+ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
+ TÀI LIỆU THAM KHẢO: (Tối thiểu là 5 tài liệu)
            - HÌNH ẢNH IN MÀU, CỠ CHỮ PHÙ HỢP VỚI HÌNH THỨC TREO BẢNG
Tin tức liên quan
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới các sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động này lịch thực hiện như sau
 • ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
  THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017) Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới toàn thể sinh viên lịch đăng ký đề tài...
 • THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Thể lệ tham dự: sinh viên tất cả các khóa, có thể dùng đề tài tốt nghiệp hoặc không, sinh viên chưa đăng ký trước đây có thể đăng ký bổ sung. Ngày nộp: 27/04/2017, tại cơ sở 2 (nộp 1 quyển báo cáo, 1 poster in trên khổ A0) Ngày báo cáo:05/05/2017 Yêu cầu quyển báo...
 • THÔNG BÁO (V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020)
  Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động NCKH của trường Đại học Mở Hà Nội, khoaCông nghệ Sinh họcthông báo về việc đăng ký xét chọn danh mục đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2019 – 2020, như sau: 1. Thành phần tham dự Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Ưu tiên và khuyến khích sinh viên lớp 16-01 và 16-02tham...


Design by BTMEDIA.VN