Kết quả điểm thi lớp DH14
Điểm thi môn: Lý 2
Điểm thi môn : Toán 2
Điểm thi môn: Sinh tế bào
Điểm thi môn: Hóa lý
Điểm thi môn : Anh 2-4 Kỹ năng, TH_Anh 2
Điểm thi môn: Hóa PT, Xác suất
Điểm thi môn: Anh 3









Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN