Thời khóa biểu năm học 2015-2016
Sinh viên xem lịch học:
Tuần 1-6
Tuần 6-8
Lịch học thực hành hóa DH14, tiếp
Tuần 9-10
Lịch học thực hành Công nghệ VSV Môi trường DH12
Tuần 11-12
Tuần 13-14
Tuần 15-16
Tuần 21-22
Lịch thực hành KT Gen
Tuần 27-28
Tuần 30-31
Tuần 35-36
Lịch học vét
Tuần 37-39
Lịch phụ đạo và thi tốt nghiệp
Lịch kỳ phụ hè tháng 6-2016


Design by BTMEDIA.VN