Thời khóa biểu năm học 2016-2017
Lịch học năm 2016-2017
Lịch học tuần 1, 2 
Lịch học tuần 3,4 
Lịch học tuần 5,6
Lịch học tuần 7,8
Lịch học tuần 10-16tuần 11-16 (lần 2), tuần 12-14 (lần 3), tuần 13-14 (lần 4), tuần 15-16 
Lịch kiến tập lớp TP, lịch kiến tập lần 2 lớp TP
Lịch kiến tập lớp Y dược
Lịch học kỳ 2 năm học 2016-2017; Danh sách học Tin học lớp DH16, lịch học kỳ 2 lần 2
Lịch học kỳ 2 lần 3
Lịch học tuần 37-39
Lịch học kỳ phụ hè tháng 7-2017, lần 2

Design by BTMEDIA.VN