CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 8. Chức năng của cố vấn học tập
1. Tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp;
2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và các hoạt động xã hội, Đoàn thể…
3. Quản lý sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Đối với cố vấn học tập cho sinh viên học tại các cơ sở liên kết đào tạo hoặc học trực tuyến E - learning thì chức năng thứ 2 không yêu cầu bắt buộc.
Điều 9. Nhiệm vụ của cố vấn học tập
1. Nhiệm vụ của cố vấn học tậptrong công tác tư vấn, trợ giúp sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp
a. Tổ chức thảo luận, triển khai các quy định, quy chế về học chế tín chỉ, các quy định của nhà trường liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên;
b. Tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, tài liệu học tập;
c. Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu chương trình đào tạo toàn khóa, cách lựa chọn học phần, tuân thủ các điều kiện tiên quyết của từng học phần và tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học;
d. Hướng dẫn quy trình, thủ tục cho sinh viên đăng ký học phần, hủy đăng ký học phần, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho từng học kỳ;
e. Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh; xem tiếp
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN