Chuẩn đầu ra nghành CNSH năm 2011

Chuẩn đầu ra  ngành công nghệ sinh học được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ hằng năm nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhu cầu xã hội và yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động

Chuẩn đầu ra ngành CNSH 2011

Scroll