• Chuẩn đầu ra
  • Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm ( Cử nhân)

Mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm ( Cử nhân)

Scroll