Kết quả điểm thi lớp DH12

Kết quả điểm thi học lại kỳ II năm học 2014-2015 lớp DH12
Kết quả điểm môn: Luật
Kết quả điểm môn: Đồ uống lên men
Kết quả điểm thi môn: Tối ưu
Kết quả điểm thi môn: An toàn sinh học
Kết quả điểm thi môn: XL Chất thải rắn & Vi sinh MT
Kết quả điểm thi môn: PPPT
Kết quả điểm thi môn: ĐL Đảng, Xác suất, KN Dược, LM Thịt cá, Sữa, NLSX Sạch, Protein sv xem tại đây
Kết quả điểm thi môn: Xây dựng dự án, ATSH tại đây
Kết quả điểm thi môn: AnhCN_HLKT Môi trường
Kết quả điểm thi hết môn Đợt 2 Kỳ I năm học 2015-2016
Kết quả điểm thi học lại Đợt I kỳ II năm học 2015-2016
Kết quả điểm thi học lại Đợt I kỳ I năm học 2016-2017
Kết quả điểm học lại K12 Đợt II kỳ I năm học 2016-2017
Kết quả điểm học lại K12 Đợt I Kỳ II năm học 2016-2017

Scroll