Kết quả điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra

Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T11-2015
K
ết quả thi tiếng Anh CĐR –T8-2016
Kết quả thi tiếng Anh CĐR- T11-2016: tr1tr2, tr3 
Kết quả thi tiếng Anh CĐR – T3-2017
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T8-2017: t1t2t3t4
Kết quả thi tiếng Anh CĐR T11-2017
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T3-2018
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T8-2018
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T11-2018
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T3-2019
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T8-2019
Kết quả thi tiếng Anh CĐR-T5-2020

Scroll