Lịch học bù Tuần sinh hoạt công dân giành cho sinh viên ĐHCQ giữa và cuối khóa năm học 2020 – 2021

Lịch học giành cho những sinh viên :
1. Đã tham gia thi Chính trị giữa và cuối khóa năm học 2020 – 2021 nhưng “KHÔNG ĐẠT”.
2. Không tham gia học CT giữa và cuối khóa năm học 2020 – 2021 .
Yêu cầu sinh viên đăng ký với Giáo vụ Khoa trước 17h ngày 13/10/2021 

Lịch học bù Tuần sinh hoạt công dân giành cho sinh viên ĐHCQ giữa và cuối khóa năm học 2020 – 2021

Scroll