Thông báo lịch làm việc đoàn thực tập sinh đi ISRAEL

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
LỊCH LÀM VIỆC ĐOÀN THỰC TẬP SINH ĐI ISRAEL

Để phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác Quốctế giữa Trung tâm AICAT – Israel và Viện Đại học Mở Hà Nội, quan trọng nhất là giúp sinh viên Khoa CNSH tăng cường kiến thức khoa học, trải nghiệm thực tế sản xuất công nghệ cao tại Israel.
Khoa CNSH đã lựa chọn nhóm sinh viên xuất sắc tham gia “Chương trình thực tập sinh”  tại AICAT -Israel, thời gian 10 tháng (01/9/2015 đến 30/7/2015)
Căn cứ kế hoạch hoạt động, lịch trình tổ chức cho đoàn sinh viên,  Ban tổ chức thông báo lịch trình hoạt động như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN T.GIAN – Đ.ĐIỂM
1 Họp đoàn  sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Israel  Ban giámhiệu, ban TC và đoàn sinh viên tham gia chương trình 9h00 ngày 11/8/2015
Tại CS 1
2 Hoàn thiện hồ sơ gốc và trả sinh viên Cô Đỗ Thị Uyển, Lê Thị Xuân Ngày 12/8/2015
Tại CS 1
3 Đoàn lên đường đi Israel Ban TC, đoàn sinh viên 14h00 ngày 18/8/2015


TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                                                                        PhạmThị Dinh

Scroll