Thời khóa biểu Học kỳ 1 (2023 – 2024)

1. LỊCH HỌC CÁC MÔN THỰC HÀNH

Lịch học Thực hành CN Kháng sinh dược liệu (2001) Kế hoạch Học Thực hành Kháng sinh dược liệu – K20

Lịch học Thực hành CN Thịt, thuỷ sản, rau quả (2102) Lịch và DS chia tổ TH cn thịt, thủy sản, rau quả 2102

Lịch học Thực hành Hoá sinh đại cương (K22) Tuần 1+2 Lịch và ds chia tổ TH Hóa sinh đại cương 2201, 2202

Lịch học Thực hành Hoá sinh đại cương (K22) Tuần 3 Lịch và ds chia tổ TH Hóa sinh đại cương K22 – Tuần 3

Lịch học Thực hành Hoá sinh đại cương (K22) Tuần 4 Lịch và ds chia tổ TH Hóa sinh đại cương K22 – Tuần 4

Lịch học Thực hành Hoá đại cương (K23) Tuần 1 Lịch và ds chia tổ TH Hóa đại cương K23

Lịch học Thực hành Hoá đại cương (K23) Tuần 2 lịch học TH Hóa ĐC tuần 2

Lịch học Thực hành Hoá đại cương (K23) Tuần 3 + 4 Lịch TH Hoá ĐC – Tuần 3,4

Lịch học Thực hành Hoá đại cương (K23) Tuần 5 Lịch TH Hoá ĐC – Tuần 5

Lịch học Thực hành CN Protein và Enzyme (K21) Tuần 1 +2 Lịch học TH Protein enzyme – Tuần 1,2

2. LỊCH HỌC CÁC MÔN LÝ THUYẾT

TKB Tuần 01 TKB Tuần 01

TKB Tuần 02 TKB Tuần 02

TKB Tuần 03 TKB tuần 3

TKB Tuần 04 TKB tuần 04

TKB Tuần 05 TKB tuần 05

TKB Tuần 06 TKB tuần 06

TKB Tuần 07 TKB tuần 7

TKB Tuần 08 TKB tuần 8

TKB Tuần 09 TKB tuần 9

TKB Tuần 10 TKB tuần 10

TKB Tuần 11 TKB tuần 11

TKB Tuần 12 TKB tuần 12

TKB Tuần 13 TKB tuần 13

TKB Tuần 14 TKB tuần 14

TKB Tuần 15 TKB tuần 15

TKB Tuần 16 TKB tuần 16

 

Scroll