ThS. Phạm Thị Dinh

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Phạm Thị Dinh

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tin học ứng dụng

Email: phamdinhcnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

  • Marketing cơ bản
  • Tin học đại cương

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Tin học cơ bản và ứng dụng
  • Marketing và quản trị doanh nghiệp

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm:

Đề tài: Thiết kế phần mềm vẽ công thức cấu tạo của các hợp chất sinh học và mô phỏng phản ứng sinh học trong công nghệ sinh học

BÀI BÁO KHOA HỌC 

 

 1.                  

“Xây dựng chương trình phần mềm về công thức cấu tạo của các hợp chất sinh học và mô phỏng phản ứng sinh học trong CNSH” Tạp chí khoa học Năm 2014
2.                   “Mối liên quan giữa cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ sinh học” Tập san hội thảo khoa học Năm 2018

 

 

Scroll