Thời khoá biểu Kỳ 2 (2022 – 2023)

Kế hoạch học tập Kỳ 2 năm học 2022 – 2023 KH dạy HK 2 (22-23)

TKB Tuần 1 TKB tuần 1

TKB Tuần 2 TKB tuần 2

TKB Tuần 3 TKB tuần 3

TKB Tuần 4 TKB tuần 4

TKB Tuần 5 TKB tuần 5

TKB Tuần 6 TKB Tuần 6

TKB Tuần 7+8 TKB tuần 7+8

TKB Tuần 8+9 TKB tuần 9+10

TKB Tuần 11 TKB tuần 11

TKB Tuần 12 TKB tuần 12 

TKB Tuần 13 TKB tuần 13+14

TKB Tuần 14 TKB tuần 14

TKB Tuần 15 TKB tuần 15

Scroll