Thời khóa biểu Kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch học tập Kỳ 1 năm học 2022 – 2023, KH hoc tap Ky 1 (2022-23

Lịch thực hành Hoá sinh Công nghiệp, Thực hành Hoá sinh Thực phẩm Lich thuc hanh HSCN, HSTP

Lịch thực hành Hoá sinh Công nghiệp, Thực hành Hoá sinh Thực phẩm (cập nhật) – Lich thuc hanh HSCN, HSTP – Update

Lịch thực hành Kỹ thuật gen vsv Lich thuc hanh KT gen vsv

Lịch thực hành Thực phẩm tự chọn Lịch TH Thực phẩm tự chọn

Lịch thực hành Hoá đại cương (K22) Lịch thực hành Hoá đại cương (K22)

TKB Tuần 1 TKB TUAN 1

TKB Tuần 2 TKB TUAN 2

TKB Tuần 3 TKB TUAN 3

TKB Tuần 4 TKB TUAN 4

TKB Tuần 5 TKB tuan 5

TKB Tuần 6 TKB tuan 6

TKB Tuần 7 TKB tuan 7

TKB Tuần 8 TKB tuần 8

TKB Tuần 9 TKB tuần 9

TKB Tuần 10 TKB tuần 10

TKB Tuần 11 TKB tuần 11

TKB Tuần 12 TKB tuần 12

TKB Tuần 13 TKB tuần 13

TKB Tuần 14+15 TKB tuần 14+15

TKB Tuần 16+17 TKB tuần 16+17

Scroll